داداشمو راهی کردیم 

خدایا پشت و پناه همه ی داداشای سرباز باش!