خدارو صدهزار بار شکر!

قرعه کشیم دراومد!

دیگه  مامان یه نفس راحت میکشه!