یلداتون مبارک!

ننه سرما میشه منم باخودت ببری تو اسمون؟