ازسونیا خیلی ناراحتم

همون بدجنسیه که بود

هیچوقت یادم نمیره تو روزای بعدازطلاقم چقدر بهم متلک میگفت و دلم

و میشکست...

هیچوقت یادم نمیره وقتایی که حالم بد بود نمک میشد رو زخمم...

هیچوقت هیچ چیز و یادم نمیره

والان هنوزم این منم  که اینجا 23سالمه ولی هر چندوقت دلم از خواهر 18 سالم

جوری میشکنه که اروم شدنش خیلی زمان میبره....

سونیا من واقعا نمیتونم ببخشمت...