غده سرطانی بدخیم

خدایا  چه جوری بااین درد کنار بیاییم