طرف اومده میگه تو قبل از اینکه بهنام زن بگیره باید ازدواج کنی

اونوقت اون زن میگیره بچه دار میشه  همه میگن این مونده توخونه!

باکی باید از دواج کنم؟

با شوهر سابق دوستم که یه هرزه بود و به خودش اجازه داده بیاد خواستگاریم!؟

یا با پسر عصبی همسایه؟

یا اقای محترمه خودرگیر؟

یا مرتضی که بدنام ترین پسر محله مونه؟