سلووم

اقا من دارم برمیگردم!خییییییییییییییییییلی خوش گذشت!

احتمالا نصفه شب میرسیم!

برسیم مثل جنازه میفتم از خستگی!

احتمالا فردا غروب از خواب بیدار میشم پست میذارم!