سلووم

سووونیا اووووومد!!!!!

امروز ازمهدکه اومدم سونیا تازه اومده بود !

دلم واسش تنگ شده بودا!!!!

کلی سوغاتی اورده!

واسه من یه انگشترو یه جاکلیدی و یه شارژر همراه خریده!

واقعا ما ها ازدواج کنیم چه جوری میخواییم ازهم جداشیم؟؟

این عکس جینگولیایی که خریده