بدبختی یعنی خط چشم و ریملت رو به اتمام باشه تولد دوستتم 5روز دیگه باشه

تا قرون اخر حقوقتم خرج کرده باشی!!!!!