بزرگترین اشتباه عمرمو کردم...

یه کاری کردم که ۵۰ درصد امکان داره حق بامن باشه

و ۵۰ درصد امکان داره اشتباه کرده باشم

اگه اشتباه باشه که بزرگترین اشتباه عمرم میشه واگه 

حق بامن باشه هم باز من باختم...

در هر دو صورت بازنده ی این بازی منم