اقای سبز فردا ساعت ۶ صبح میره!

اگه رفت و نیومد که خدا پشت و پناهش

ولی اگه برگشت خودم‌سنگین و رنگین تموم

میکنم این رابطه رو...