سبز امروز رفت شیراز

شنبه هم میره المان

یکی از دوستام میگفت

داره بازیت میده اصن شاید داره واسه همیشه میره...

ولی اخه جه لزومی داره به من بخواد دروغ بگه؟من که فقط یه دوستم...

میدونید حس کیو دارم؟

حس ارژنگ تو نهنگ عنبر