امروز تولدمه :(

وارد ۲۴ سالگی میشم

چند روز پیش یه تار موی سفید تو سرم پیدا کردم

پیر شدم رفت پی کارش