3روز دیگه میشه ۲۳سالم

انگار همین دیروز بود تولد ۱۹سالگیم ,

با خودم میگفتم من حتما وقتی ۲۴ساله شم یه بچه هم دارم!