فقط.همین مونده بود 

شایان برگرده بگه بخاطر اخلاق گندت طلاقت دادن