ارزو میگه توافسردگی شدید گرفتی که اینقدر تصمیمای احمقانه میگیری

میگم برو گمشو من افسرده نیسم,

میگه نمیذارم اینکارو بکنی

میگم من میخوام ,حالا هرچی میخواد بشه,بشه

میگه به نظرت اون ارزششو داره؟؟؟

میگم نمیذارم کسی بفهمه.....

میگه ,خیلی احمقی......