خیلی خسته م اونقدر که میخوام از درد دستام گریه کنم