امروز دومین سالگرد نامزدی من و بهنام بود......

چه زود دوسال گذشت ....

چه تلخ گذشت...