اینو میگم قابل توجه اون کج فهما

من قبل از عروسیم جداشدم,تودوران نامزدی

من الان باکره ام. 

دیگه واضح تر ازاین نمیتونستم بگم,

بعضیا فکر کردن با یه فاحشه طرفن که چون الان جداشده

میتونن هر پیشنهادی بهش بدن.