یه کم ترسیدم
همش میگم نکنه ی نفر بعدی که اخراج میشه من باشم
این ماهم 8 نفرو اخراج کردن ...
به فکر یه کار خونگی افتادم دارم در مورد میوه خشک کردن تو خونه تحقیق میکنم
اگه بتونم پول جورکنم حتما دستگاهشو میخرم