نداشتن امینت شغلی
یعنی روز اخر ماه از استرس خوابت نبره و همش چشمت به
گوشیت نباشه که  همکارا زنگ بزنن و بهت خبر بدن
این ماه تولیست اخراجیا هستی یانه؟
اخرشم زنگ بزنن بگن بخشت عوض شده و کارت قراره سخت ترشه....