‌امروز یه پروفسور 

تو بیمارستان اراد حرف اخر و بهمون زد 

و گفت شایان فقط تا یه سال واگه خیلی طاقت بیاره

۲ سال زنده س ....

الهی من بمیرم ..