میرم تا تو اروم شبها چشمات بسته شه

دیواراتاقت از عکسام خسته شه

میرم تا بارون منو یاد تو نندازه

میرم یه جای تازه...

تمام دوران نوجونیم این اهنگ و گوش میدادم و گریه میکردم باهاش😂😂😂😂😂

توهم یه عاشق شکست خورده رو گرفته بودم!