بچه ها حال داداشم خوب نیس...

خودش نمیدونه سرفه های شدیدش به خاطر اینه که غده های گردنش

به ریه ش متاستاز شده...

نمیدونه که باز تو گردنش غده ها رشد کردن و باید واسه بار سوم عمل شه...

نمیدونه که باید شیمی درمانی شه...

خدایا چرا اینقدر ناامیدم؟؟

خدایا شایان نباشه منم نمیتونم...

پریشب مامان و شایان و بابا رفتن مشهد 

رفتن که شایان یه کم روحیه ش خوب شه میخوان وقتی

برگشتن بهش بگن باید باز عمل شه

خدایا شایان خیلی بچه س...