خدا لعنتت کنه بهنام ....

خدا لعنتت کنه....

۲سال و نیم گذشته و هر بار که حالم بد میشه میبینم 

مسببش وجود اسم نحست تو زندگیمه....

خدا لعنتت کنه....

خدایا نمیگذرم اگه جواب اشکای منو ندی

حالو روزمو ببین،

ببین چیکارا دارم میکنم،

ببین چقدر خسته م،

ببین چقدر از خودم بدم میاد

ببین چقدر خودمو تو همه چیز گناهکار میبینم

خدایا فقط ۲۳ سالمه.....

 خیلی خسته م ..‌‌.