سلام

یه سلام غمگین

نمیدونم اصن کسی دیگه اینجا میاد یانه

ولی مینویسم واسه همون چندتا دوست همیشگی که 

همیشه بهم سر زدن

حالمون خوب نیس شایان دو ۳۵ روز دوبار عمل شد

عملاش خیلی خطرناک بودن

دکترش میگه تو ۴۰۰۰ نفر سه نفر غده هاشون اینقدر 

وحشی و تهاجمین شایان یکی از اون ۳ نفره

شایان با اون هیکلش الان اب شده 

شده پوست و استخون 

الهی بمیرم که میترسه....

الهی بمیرم که نمیدونم چقدر مدیضیش خطرناکه...

امروز روز دوم ید درمانی شایان بود

دوروزه تو قرنطینه س

الهی بمیرم شایان که یه دقیقه تو خونه بند نمیشد 

دوروزه تو یه اتاق در بسته س ....

واسش دعاکنید...

داداشم فقط ۲۲ سالشه 

داداشم بچه س 

خدایا خودت شفاش بده