از غده شایان ۱۲روز پیش نمونه برداری کردن ,امروز جواب پاتولوژی

اومده ,دختر خاله م اونجا اشنا داره ,زنگ زده تا چندساعت

دیگه جوابشو میدن .....

خدایا با این دونه امتحانمون نکن....