من حتی نمیتونم خوشبخت نباشم

حتی حق این و ندارم که بشینم گریه کنم

یا اصلا کم بیارم و بخوام خودمو بکشم.......

لعنت به تو بهنام

لعنت به خانواده م

لعنت به من که میترسم همه چیزو بزارم و برم....