قانون اول:

اگه بین ۲۰تا کار ی که دوختی یکیش یه کم ایراد داشته باشه

موقع تحویل دادنش ,همون یه کار میاد زیر دست 

صاحبکار!😐