سلووم 

معصومه ی عزیزم من نمیدونم چرا نمیشه واسه تو کامنت بزارم ,یه کامنت عمومی

بفرس.,جوابتو همون زیرش بنویسم