قرار نیس از دست من راحت بشی  عشقم

قرار نیس از تو راحت بشم عشقم!

من عااشق این تبلیغم