اقا سلوووم علیکوووم

خوبید؟

خداروشکر همه کارای مغازه م انجام شده ,

کارای اولی رو که تحویل دادم  ۲۰تا پیراهن دیگه اورد و 

گفت خیلی حساسه واگه این کارات تایید شه ازاین به بعد

بهت کار میدم, اون کاراارو دوختم و امروز تحویل دادم که تایید شد

بهم۱۵۰تا کار دادن ازاین به بعد دیگه کارم همیشگیه و بدون فاصله واسم کار میارن!!!

خدارو شکر همه چی ارومه و اوضاع کارم داره خوب میشه!!!

خیلیا منو مسخره کردن وقتی گفتم میخوام مغازه بزنم,حتی دوستام باهم شرط بستن 

که من نمیتونم , حتی ارزو !