فردا 

پرکارترین روز سال است برای من 

باید، 

گره از تمام سبزه های این شهر باز کنم 

مبادا،

کسی تو را آرزو کرده باشد.

پرویز محمدی